I den fördjupningsutbildning i coaching jag gick i förra veckan, fick jag – som jag även skrev i den senast föregående blogposten – möjlighet att läsa Susan Wheelans bok ”Att skapa effektiva team”.

 

Det är flera saker som slår mig i den, och inte minst hur ledarskapet måste förändras i takt med att gruppen utvecklas till att bli ett team. Flera av punkterna Susan Wheelan tar upp i boken kring grupputvecklingen känns självklara. Det är istället när hon går ner på djupet och beskriver vad som faktiskt händer i respektive stadie med bl a ledarskapet, som man inser vikten av att synliggöra detta för de ledare som är intresserade av att skapa självgående och högpresterande team. Här kommer en kort redogörelse för de fyra stadier som Susan Wheelan menar att en grupp tar sig igenom för att i sista stadiet bilda ett framgångsrikt och effektivt team.

 

Första stadiet – av fyra
I det första stadiet måste ledaren ta ett väldigt tydligt ledarskap, vara den som pekar ut riktning, uttalar förväntningar och i varje stund bekräfta gruppmedlemmarna. Denna fas handlar mycket om trygghet, att bli ”accepterad” och att känna att det man gör är viktigt. Den positiva och konstruktiva feedbacken från ledaren är en livsviktig del. Arbeta för att skapa öppna diskussioner om mål, värden och uppgifter är också av största vikt. När tryggheten väl etablerats, och var och en av gruppmedlemmarna känner att de är viktiga för gruppens framgång, är teamet moget för att ta steget in i det andra stadiet.

 

Gruppens andra stadium
Det andra stadiet präglas av att i takt med att gruppmedlemmarna känner sig mer trygga och bekväma i gruppen, kommer man snarare att rikta blicken mot ledaren. Som ledare kommer man istället att utmanas av gruppmedlemmarna, och den auktoritet som tidigare var självklar ifrågasätts. Även den trygghet man tidigare förknippade med ledaren, ifrågasätts nu. Så måste det vara. Det är ledarrollen och gruppmedlemmarnas reaktioner på denna som utgör drivkraft i att utveckla andra roller och strukturer i gruppen. Här är det mycket viktigt att ledaren inser gruppens behov, och inser att utmaningarna och ifrågasättandet inte är personliga – de är istället positiva signaler på gruppens framsteg. Ledarens roll transformeras till att bli mer av katalysator – omfördelningen är väsentlig för gruppens produktivitet och måluppfyllelse. Att istället för att prata individ, kommer man långt med att resonera kring grupp. Konflikter blir nödvändiga och ett normalt tillstånd för att gruppen ska hitta de bästa gemensamma lösningarna. Var och en av gruppmedlemmarna är trygga i sig själva, och kommunicerar sina synpunkter klart och uttalat – undviker generaliseringar utan är istället specifika  i sin kommunikation.

 

Tredje stadiet
I tredje stadiet är målet att få gruppmedlemmarna att agera ledare i processerna. Delegering och maktdelning är nödvändig. Här blir ledarens roll mer konsultativ och stöttande. Uppgifterna är desamma som på andra stadiet, men här har maktskillnaden tydligt reducerats, och ledare och gruppmedlemmar agerar mer jämlikt. Alla har ett lika stort ansvar för och engagemang i gruppen. Tillit och sammanhållning måste befästas för att säkerställa den produktivitet man håller på att etablera. Här bli bedömningen kring hur gruppen fungerar en av de främsta uppgifterna, så att justeringar och förändringar vidtas för att förbättra gruppens produktivitet. Ledarens roll är att uppmuntra detta arbete; att föreslå olika sätt kring hur de kan identifiera de problem som finns för gruppen att nå framgång. Skillnaden är att det inte är de som gör justeringarna åt gruppen, de deltar tillsammans med gruppmedlemmarna.

 

Fjärde stadiet – ett högpresterande team
På det fjärde stadiet kännetecknas teamet av att saker och ting flyter förhållandevis ”smärtfritt”. Var och en av teammedlemmarna har tagit på sig ansvar och arbetar aktivt för att teamet ska uppnå sina mål. Ledaren fortsätter att agera konsult, men de agerar mer som generella teammedlemmar. Uppgiften för ledaren blir snarare att vara uppmärksam på vad som händer när medlemmar slutar, när nya medlemmar kommer in i teamet eller när andra yttre villkor förändras och påverkar. Självklart kommer det att innebära störningar för teamet, och naturligtvis har samtliga teammedlemmar ett ansvar för att vara medvetna om detta, men ledaren har ofta större möjligheter att göra det. För att bibehålla effektiviteten i ett team, behöver teamet kontinuerligt följa upp sina insatser och sitt sätt att fungera tillsammans för att genomföra eventuella anpassningar som behövs.

 

Tankar och tolkningar
Min tolkning av ovanstående innebär att det inte räcker med att ha synsättet kring ett ”situationsanpassat ledarskap” (uttrycket och beskrivningen är myntat av Ken Blanchard). Som ledare behöver du också ha en medvetenhet kring hur en grupp fungerar, utvecklas och hur ledarskapet i respektive stadie behöver se ut för att vara så optimalt som möjligt för gruppen/teamet. Mot bakgrund av det är alltså ledarens lyhördhet och insikt kring och förhållningssätt till respektive gruppmedlem och stadie helt avgörande för gruppens/teamets framgång. För att kunna göra det så bra som möjligt är självkännedomen av avgörande betydelse, och också kontinuerliga reflektioner kring förhållningssätten till individerna och hur de interagerar sinsemellan i gruppen och med ledaren.

 

Det är naturligtvis höga krav som ställs på ledarna, kanske ibland näst intill omänskliga, men med ett effektivt och högpresterande team tar faktiskt teamet aktivt ansvar för hela teamets framgång och motgång. Det är inte enbart ”ledarens fel” om det går dåligt, teamet tar ett kollektivt ansvar. Om du som ledare kan tänka dig att ”dela makten” (…), finns med andra ord väldigt mycket att vinna ur både ett organisatoriskt och mänskligt perspektiv. Dessutom är ni ju flera som samarbetar när det blåser på toppen… Jag kan varmt rekommendera boken ”Att skapa effektiva team” av Susan Wheelan.

 

I nästa blogpost har jag för avsikt att reflektera och berätta lite kring mina erfarenheter av team – både de jag ingått i själv, de jag stöttat och arbetat med utifrån ett HR-perspektiv och också de team jag arbetat med i egenskap av coach och facilitator.

 

Väl mött igen…!

/Karin

 

Share This